فیلم مستند

کتاب فیلم مستند که به دست حمید نفیسی نوشته شده است.و دارای صد و هفتاد و هفت صفحه می باشد. تحقیقات و بررسی ذیل که با اهداف شناخت و معرفی کردن منبع های مورد احتیاج دوستداران سینمای مستند به دست حمید نفیسی تهیه گشته است که برگرفته از همه ی کتاب‌های چاپ شده در ایران علل خصوص از تالیف و ترجمه با موضوع سینمای مستند می باشد. ناصر تقوایی سینماگر جنوب ایران داخل فیلم اربعین نظر خود را صرف انواع شور و ایمان دیگر می‌کند. کوبیدن پرچم ها و برپا نمودن علم ها و طبل بر سر زدن و نوحه خواندن در مراسم ها و سینه‌زنی برای این عزاداری می باشند که دوربین شاهد تقوایی با تاکیدی کم و زیاد را از هر کدام را نمایان می کند.