سینمای مردم شناختی ایران

 سینمای مستند قوم پژوهی گونه ای خاص از سینمای مستند با ریشه ای دوگانه است . نخستین ریشه را در سینمای مستند باید جست ؛ ریشه ای که ماهیت و چگونگی آن را تعریف می کند. بنابراین می بایست یک مستند قوم پژوه از شرایط کیفی ویژه ای برخوردار باشد تا بتوان آن را به سینما منتسب دانست. صرف تصاویر متحرکی که در کنار هم سامان داده شده باشند ؛ به رغم ارزش و اهمیت علمی شان ، کافی به نظر نمی رسند. سینما تعریفی روشن دارد و سینمای مستند قوم پژوه ناگزیر از رعایت این تعریف است.