«ساختن فیلم مستند» تلفیقی است از تجربیات حرفه ای و شخصی فیلم سازانی معروف و منبعی برای مستندسازان حرفه ای می باشد. این کتاب به تازه کارها کمک می کند تا مبانی اساسی ساختن فیلم مستند را یاد بگیرد.
«ساختن فیلم مستند» شامل ۲۵ فصل و چهار بخش «شبیه سازی واقعیت»، «پیش تولید»، «تولید» و «پس تولید» است.«مستندسازی خیلی ساده است»،«واقعیت کافی نیست»، «ثبت رفتار انسانی»، «مراحل تولید مستند»، «کارکنان مستند»، «دیوار نامرئی»، «کارگردانی نابازیگران»، «زمان کار با بازیگران»، «گفت وگوی مستند»، «تدارک پس تولید» و «تدوین مستند» از جمله عنوان های فصل های این کتاب به شمار می آید.باری همپ، نویسنده کتاب، کارگردان و مدرس فیلم سازی است و بیش از ۱۵۰ فیلم مستند ساخته است.