نوشته‌ها

پندار فیلمپندار فیلم

فیلم مستند عینی؟

این كتاب، نظام آموزشی آلمان را در مورد نحوه آموزش ایدئولوژیك سخت مورد انتقاد قرار می دهد.در واقع پرفسور'ادوارد براون' استاد تعلیم و تربیت دانشگاه مونیخ با بررسی فیلم های گزینشی مدارس آلمان و نحوه ارائه آنها در كلاس های درس سنین 13 تا 15 سال به این نتیجه رسید كه مسوولان مدرسه محتوای فیلم ها را تحت عنوان بی طرف و مستند صرف،به دانش آموزان القاء می كنند.