نوشته‌ها

مستند

واقعیت‌های شخصی و اجتماعی در فرم مستند

/
در سال‌های اخیر شاهد ظهور مجدد مستند در میان اقلیت‌های فرهنگی هستیم…