نوشته‌ها

پندار فیلمپندار فیلم

درآمدی بر سینمای تجربی

این کتاب برای تبیین مقاطع والبته مباحثی مهم در حوزه سینمای تجربی است