نوشته‌ها

پندار فیلمپندار فیلم

تاریخ نوین سینمای مستند

شیوه‌های برای اندیشیدن به فیلم مستند، مستند برای تلویزیون، ورود ویدئو، سینمای حقیقت محور، سنت مستند درقرن بیست و یکم از محورهای اصلی کتاب است.