مقدمه ای بر فیلم مستند

این کتاب، فنی‌ترنی اثر یکی از نظریه‌پردازان سینمای مستند است که برای اندیشه‌های خود، یک دستگاه نظری ارائه می‌کند و به صورتی روشمند از طریق فیلم مستند به عنوان یک سازمان و کلیتی که به صورتی آگاهانه از عناصر مختلف استفاده می‌کند، به پرسش‌هایی پاسخ می‌گوید که از ابتدا در سینمای مستند، مورد مناقشه بوده است. مباحث مطرح شده در کتاب،‌ عبارت‌اند از: چرا مباحث اخلاقی در قلب مستندسازی جای دارد؟؛ مستندها با سایر انواع فیلم چقدر تفاوت دارند؟؛ چه چیزی به فیلم‌های مستند صدای خاص خودشان را می‌بخشد؟؛ مستندها درباره چه هستند؟؛ مستندسازی چگونه آغاز شد؟؛ چرا انواعی از مستند وجود دارد؟؛ مستندها چگونه به مباحث اجتماعی و سیاسی پرداخته‌اند؟؛ و چگونه می‌توانیم به طور مؤثر درباره مستند بنویسیم؟