مصاحبه در فیلم مستند

کتاب حاضر، در شش فصل با عناوین موقعیت های مصاحبه تصویری؛ ویژگی های مصاحبه خوب؛ کارگردانی مصاحبه؛ تدوین مصاحبه؛ اخلاق در مصاحبه؛ و برخی مسائل بنیادین تدوین گردیده و تلاشی است در بازنگری به مقوله مصاحبه در ساخت فیلم مستند و نقش آن در موفقیت فیلم.فرایند تولید فیلم مستند با فیلم داستانی متفاوت است.می توان گفت کار کارگردان فیلم مستند، سی درصد شبیه کارگردان فیلم داستانی و هفتاد درصد متفاوت است.
در کارگردانی فیلم مستند، نه داستان از پیش آماده است و نه میزانسن و دکوپاژ و عناصری مانند مصاحبه، گفتار متن، و مواد آرشیوی صوتی و تصویری به فیلم زندگی می بخشند.
تبحر مستندساز در استفاده از این عناصر، و توفیق و شکست او در این کار، به داوری ما درباره یک کار مستند شکل می دهد.ما برای داوری درباره فیلم های مستند، نیاز داریم عناصر تشکیل دهنده آن از جمله مصاحبه را بهتر بشناسیم،نمونه های موفق مصاحبه را بررسی کنیم و موقعیت مصاحبه را به لحاظ نظری زیر ذره بین بگذاریم.این کنکاش در نهایت، هم به مستندسازان و هم به منتقدان این گونه فیلم کمک خواهد کرد.