فیلم مستند درام و ساختار دراماتیک

فیلم مستند، متوسل شدن به استدلال و احساسات برای ایجاد تحریک دل خواه، گسترش معلومات انسانی، برخورد واقعگرایانه با مسائل و یافتن راه حل آنها در زمینۀ اقتصادی، فرهنگی و روابط انسانی است. تمام روشهایی که برای ثبت هر واقعیت تفسیری بر روی نوار فیلم چه از صحنۀ واقعی، چه به کمک بازسازی صادقانۀ صحنه های اصلی به کار میرود، مستندسازی نام دارد. نگارنده در کتاب حاضر به بررسی فیلم مستند و مستندسازی با ساختاری دراماتیک میپردازد. وی پس از بیان تعاریف و کلیات مربوطه، عوامل ساختاری در فیلم مستند شامل درآمد، تدوین، صدا، سکوت، موسیقی، و گفتار متن و داستان را بررسی میکند.