فرهنگ فیلمهای سینمای مستند ایران

فرهنگ فیلم های مستند سینمای ایران، مسعود مهرابی، تهران، انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی، چاپ اول، ۱۳۷۵

مقدمه به انگلیسی :Massoud Mehrabi. A Guide to Iranian-documentary films from the beginning to 1977

این کتاب همراه با پیوستی از ترجمه ضمیمه کتاب “سینما در ایران ? ۱۳۵۷ – ۱۲۷۹” نوشته محمدعلی ایثاری است.