سینمای مستند و باستان شناسی

مقالاتی که در کتاب حاضر ارائه شده اولین کوشش‌ها برای شناخت بیشتر از این دو حوزه یعنی سینمای مستند و باستان‌شناسی در ایران است. باستان‌شناسی هستی شناختی، واژگان سینمای مستند، فیلم باستان‌شناسی از محورهای اصلی کتاب است.سرزمین ایران با وسعت فراوان و تاریخ چند هزارساله‌اش همیشه مورد توجه تاریخ‌نگاران و باستان‌شناسان بوده وآثار تاریخی و باستانی موجود در مناطق مختلف ایران زمینه مساعدی را برای فعالیت باستان شناسان ایرانی و خارجی فراهم آورده است. از سوی دیگر، در سال۱۹۰۰ میلادی سینما وارد ایران شد و از همان سال‌های اولی و با اندکی اغماض تصاویری از ایران تهیه شده که اکنون ارزش فرهنگی بسیاری دارد. با پیشرفت صنعت سینما در ایران و راه اندازی شبکه‌های تلویزیونی، کم کم توجه فیلم سازان ایرانی به موضوعات فرهنگی و تاریخی جلب شد به طوری که از اوایل دهه ۱۳۴۰ فیلم‌های بسیاری از کار باستاشناسان ایرانی و خارجی تهیه شد.