درآمدی کوتاه بر فیلم مستند

 ترتیب این کتاب به گونه ای است که در ابتدا نمایی کلی از مباحث اصلی را ارائه می کند وسپس به بحث درباره ی زیر گونه های فیلم مستند می پردازد.به ویژه سعی شده به زیرگونه هایی اشاره شود که مفاهیمی همچون حمایت،بی طرفی،وجانبداری را در بطن خود دارند،چرا که این سه مفهوم همواره در حاشیه ی فیلم های مستند وجود داشته اند،اما با موفقیت واستقبال عمومی از فیلم فارنهایت۹/۱۱وجود این مفاهیم در سینمای مسنتد پررنگ تر شده است.هر کس می تواند به سادگی زیرگونه های دیگری همچون موسیقی ،ورزش ،خاطرات روزانه و غذاهارا نیز به این گروه ها اضافه کند.زیر گونه های نامبرده دراین کتاب از آن رو انتخاب شده اند که این زیر گونه ها در بازار فیلم های مستند رواج بیشتری دارند وباز به این دلیل که این زیر گونه ها بحث های بسیاری درباب حقیقت ونمایش واقعیت به وجود آورده اند…کتاب درآمدی کوتاه بر فیلم مستند برای آن دسته از خوانندگان نوشته شده که از تماشای فیلم مستند لذت می برند ومایل هستند بیشتر درباره ی این نوع فیلم بدانند وبه دیگران نیز آموخته های خود را منتقل کنند.