درآمدی بر سینمای تجربی

این کتاب برای تبیین مقاطع والبته مباحثی مهم در حوزه سینمای تجربی است.تلاش برای ترسیم منظری که از خلال آن بتوان پیوند سینما و امر تجربی را مشاهده کرد.همچون هر منظری ،این کتاب نیز از موتور تاریخ،نظریه ونقد بهره گرفته است ، نیروی محرکه ضروری برای درک یک مفهوم چند پاره .در وضعیت انضمامی،البته موضوع کنایه آمیزتراست.فهم رایج از سینمای تجربی در ایران والبته عمده محصولات تولید شده تحت این عنوان ربطی به پویایی ودینامیسم تاریخی_ زیباشناختی این مفهوم درسینمای غرب ندارد.بنابر این قطعا این مجموعه مقالات کمکی به مشروعیت بخشیدن به این تعبیر در فضای کنونی سینمای به اصطلاح هنر و تجربه نخواهد کردو قطعا پیش فرض اولیه گردآوری این مقالات توهم زدایی از سودای هنرمندی ، تجربه ورزی،نوآوری وغیره چه در ذهن صاحب منصبان و چه عوامل فیلمسازی است.بنابر این ذکر نکته آئین نامه ای که هرگونه استفاده یا سوء استفاده از این مقالات برای توجیه و مشروعیت بخشی به انبوهی از هذیانات ذهنی تحت عنوان فیلم تجربی غیر ممکن است.