تاریخ نوین سینمای مستند

سینمای مستند، سینمای روایت‌ها است، روایت‌هایی به خصوص از نوع زندگی، غم و شادی، جنگ و صلح و از نوع یافتن حقیقت در سرزمین‌های دور یا نزدیک.تاریخ سینمای مستند جهان، آکنده از فراز و فرودهای اندیشمندانه است که با تاریخ کشورهایی که هریک در این سینما حرفی برای گفتن داشته‌اند، پیوند خورده است. کتاب تاریخ نوین سینمای مستند، در طی فصل‌های گوناگون، به بازنگری تاریخی سینمای مستند یک صد و ده ساله پرداخته است. شیوه‌های برای اندیشیدن به فیلم مستند، مستند برای تلویزیون، ورود ویدئو، سینمای حقیقت محور، سنت مستند درقرن بیست و یکم از محورهای اصلی کتاب است.