معرفی اعضای رسمی گروه فیلمسازان پندار به ترتیب حروف الفباپندار فیلم

(داود ارس (تقدیری

تهیه کننده و کارگردانپندارفیلم

رسول بابارضا

تهیه کننده و کارگردانپندار فیلم

سعید بختیاری

کارگردان و تصویربردارپندار فیلم

بهرام سهیلی

تهیه کننده و کارگردان

پندار فیلم

رضا روشن

تهیه کننده و کارگردانعلی طهرانچی

تصویربردار و کارگردان تلویزیونیپندر فیلم

صفورا میراضی

مجری و مدرس دانشگاه