معرفی اعضای رسمی گروه فیلمسازان پندار به ترتیب حروف الفبا

پندار فیلم
داود ارس (تقدیری)
پندارفیلم
رسول بابارضا
پندار فیلم
سعید بختیاری
پندار فیلم
بهرام سهیلی
پندار فیلم
سعید شبانی نژاد
پندار فیلم
سید علی اکبر شفاعتیان
پندار فیلم
رضا روشن
علی طهرانچی
پندر فیلم
صفورا میراضی
پندار فیلم
زهرا نبی پور