آناتومی داستان

کی از ویژگی های بارز نسل جدید، نگاه فراگیر آنها به مقوله ی داستانگویی و عدم تمایز میان انواع داستان مثل رمان، نمایشنامه، و فیلمنامه است. ۲۲گام تا استاد شدن در داستان گویی جان تروبی را باید نماینده ی نسل تازه ای از متخصصان فیلمنامه و داستان به حساب آورد که بعد از استادان قدیمی تر مثل سید فیلد، رابرت مک کی، لیندا سیگر، و همنسلان آنها پا به این عرصه گذاشته اند. ییکی از جذاب ترین ویژگی های این کتاب، مقایسه ی شاهکارهای داستان گویی در رسانه های مختلف است. تروبی به زیبایی نشان می دهد که تکنیک های داستان گویی به شیوه های تقریبا یکسان در همه ی انواع داستان به کار می روند و قصه گویان بزرگ، از گذشته های دور تاکنون، به زبانی مشترک سخن گفته اند که همان زبان جهانی داستان است. م.گ. مسئله ی اصلی ام در این کتاب این بوده که چگونه یک بوطیقای عملی طراحی کنم؛ یعنی فن داستان گویی که در تمام اشکال داستانی کاربرد داشته باشد. از جمله این که نشان دهم چگونه یک داستان پیچیده و زنده خلق کنید که در ذهن مخاطب رشد کند و هرگز نمیرد… رسیدن به مقام استادی در داستان گویی کار شاقی است، ولی اگر فن را فرا بگیرید و زندگی خودتان را به یک داستان بزرگ تبدیل کنید، از قصه های شگفت انگیزی که خواهید گفت به حیرت فرو می روید.