پندار فیلمپندار فیلم

درآمدی بر سینمای تجربی

این کتاب برای تبیین مقاطع والبته مباحثی مهم در حوزه سینمای تجربی است
پندار فیلمپندار فیلم

شکل شناسی و گونه شناسی فیلم مستند

کتاب «شکل شناسی و گونه شناسی فیلم مستند» تالیف احمد ضابطی‏ جهرمی است.موضوع این کتاب کانون «نظریه شناخت فیلم مستند» است که این نظریه عمدتاً به مباحث کلیدی شناخت شکل‌ها، زیر گونه‌ها، ساختارها و روش‌های بازنمایی واقعیت در سینمای مستند می‌پردازد.
پندار فیلمپندار فیلم

آناتومی داستان

کی از ویژگی های بارز نسل جدید، نگاه فراگیر آنها به مقوله ی داست…
پندار فیلمپندار فیلم

سینمای مستند و باستان شناسی

مقالاتی که در کتاب حاضر ارائه شده اولین کوشش‌ها برای شناخت بیشتر از این دو حوزه یعنی سینمای مستند و باستان‌شناسی در ایران است. باستان‌شناسی هستی شناختی، واژگان سینمای مستند، فیلم باستان‌شناسی از محورهای اصلی کتاب است.
پندار فیلمپندار فیلم

خلاص کتاب عکاسی مستند

  کتاب درباره عکاسی مستند می‌باشد و سعی شده تصویری روشن از وا…
مستند سازی

تلویزیون واقعیت (Reality TV)

آشنایی با گونه های رایج برنامه سازی در تلویزیون های بزرگ و قدرتمند، با یادآوری مساله ی جهانی سازی، شاید به نظر امری چندان پسندیده نرسد. اینکه برنامه ها و شکل آن ها در سایر کشورها، الگو گرفته و تقلیدی از برنامه ها و شکل های مرسوم برنامه سازی در چند کشور قدرتمند سیاسی و اقتصادی باشد.