در این بخش تعدادی از کتب مرتبط با حوزه فیلم مستند به دوستداران این سبک معرفی میشود. امید است از نظرات خود مارا آگاه کنید.