ضمن تشکر از دوستانی که فرم در خواست عضویت را تکمیل و ارسال میکنند . لازم به ذکر میدانیم صرفا ارسال مشخصات از طریق این فرم ،دلیل بر پذیرش عضویت نبوده و گروه پندار در رد و یا قبول درخواست عضویت مختار است.