” منشور اخلاق حرفه ای گروه فیلمسازان پندار “
اين منشور به منظور پایبندی،حفظ، اشاعه و اعتلاي فرهنگ حرفه ای اعضای گروه فیلمسازان پندار، تدوين گرديده است . وبر مبناي باورها و ارزش هاي اسلامي ایرانی ،و افزايش باور توانمندی در کار جمعی خود را ملزم به رعايت اصول و مفاد زير مي دانیم:

الف- اصول حاكم بر منشور:
– اصل برابري : همه اعضا در گروه دارای شرایط برابرند و بايد با هم در شرايط مشابه رفتار يكسان داشت .
– اصل حاكميت قانون :همه فعالیتها میبایست بر اساس احترام به قوانين و مقررات موجود اتخاذ و انجام شود.
– اصل احترام و اعتماد: کلیه اعضا در تعاملات و خود بايد احترام، رفتار نمايند . وبه انتظارات و احساسات ديگران اهميت قائل شوند و بر مبناي اعتماد به طرف مقابل عمل كنند.
– اصل شفافيت: تمامی اعضا ملزم میگردند تا در مورد پروژه ها، انجام امور، وظایف محوله و همچنین در خصوص امور محتوایی ایده ، سناریو، متن، تحقیق با یکدیگر شفاف و بدون پرده پوشی تعامل داشته باشند.
– اصل پاسخ گويي: تمامی اعضا در هر موقعیت کاری که قرار میگیرند مبایست نسبت به وظیفه خود احساس مسؤلیت داشته ، وخود را در برابر مدیر پروژه و گروه نسبت به ارتقا کیفی و نیز تعهد زمانی ، پایبند بدانند.
– اصل عدم سوء استفاده از مو قعيت : اعضا نبايد از اختيارات ،اطلاعات ومنابع گروه، برای منافع شخصي يا گروه خاصي استفاده نمايند . اختيارات بايد فقط براي انجام وظايف محوله و در جهت مصالح گروه به كار گرفته شوند.
– اصل تعهد و وفاداري : کلیه اعضاخود را متعهد میدانندتابه ، مسؤلیت ها وضوابط حرفه ای تولید فیلم وفادار باشند و با علاقه مندي و تمام توان ،از طريق انجام صحيح وظايف و مسئوليت ها در راستاي تحقق اهداف تلاش كنند.
– اصل به كار گيري مهارت و تخصص در کار جمعی: کلیه اعضا تلاش می نمايند تا تمام توان فني، تخصصي و حرفه اي خويش را براي انجام بهينه اموردر صورت نیازدر پروژههای مشترک ،به كار گيرند.
ب- مفاد منشور:
– هميشه و در همه حال رضايت خداي متعال را مدنظر قرار داده و برآنچه كه خداوند، امر يا از آن نهي مي كند، توجه كامل داشته و او را ناظر بر اعمال و كردار خويش بدانيم.
– به رعايت نظام و انضباط در انجام فعاليت ها و حضور به موقع توجه نماييم.
– برای وظايف و مسئوليت ها ،پشتكار و جديت داشته و آن ها را با دقت، صحت و به موقع انجام دهيم.
– سعي نماييم تا دانش خود را در زمينه فعاليت هاي تخصصی، به روز نگه داشته و آن ها را با توانمندي وابتكار خود در انجام فعاليت هاي حرفه ای به كار گيريم.
– به ايده ها و افكار جديد ،ارزش قائل شده و براي اجرايي كردن آن ها به شكل منطقي تلاش كنيم.
– از منابع امكانات، تجهيزات و سرمايه ها نرم افزاری و سخت افزاری، حفاظت نموده و در استفاده مؤثر و مطلوب از آن ها بكوشيم.
– روحيه انتقادپذيري داشته و انتقادات سازنده ديگران را به عنوان فرصت ومنبعي گران بها ،براي بهبودعملكرد و ا صلاح فعاليت هايمان بدانيم.
– تلاش نماييم با ايجاد ارتباط مناسب و ارائه خدمت بهتر، تصويري مثبت از گروه در اذهان ايجاد كنيم.
– سعي كنيم تا فرهنگ برادری و گره گشايي از مشكلات اعضای گروه را، نزد یکدیگر نهادینه کنیم.
– روحيه كار جمعي را در خود تقويت كرده و در انجام فعاليت هاي گروهي مشاركت جو و مشاركت پذيرباشيم.
– افزون بر پرداخت دستمزدها به عوامل پروژه ، مبایست روحيه قدرداني از ديگران را در خود تقويت كرده و سعي نماييم كه اين امر را در بين همكاران اشاعه دهيم.
– دانش، تجربه و توانمندي هاي خود را با سعه صدر در اختيار همكاران قرار داده و در ارتقاي توانمندي هاي آنان كوشا باشيم.
– تا حد ممكن در حل مشكلات شغلي همكاران تلاش نماييم و از تجسس در زندگي خصوصي آنان پرهيزكنيم.

موارد فوق را با دقت مطالعه كرده و آن ها را قبول مي نمايم و تمامي تلاش و توان خود را،براي برآورده كردن آن ها به كار خواهم بردبدیهی است عدم رعایت مفاد فوق به منزله خروج من از گروه فیلمسازان پندار است. توفيق در عمل به اين منشور را از خداوند متعال خواستارم.